Committee 2018/19


Committee members 2018/19 - (From left) Laura Tan, Su Min Lai, Rachel Allan, Ming Yi Neo, Ibrahim Eisa, Yi Xian Lee, Matthew Yii, Carolyn Chan, Charis Sii, Vee Nie Tan

President                                              - Yi Xian Lee

Vice President                                    - Ibrahim Eisa

Secretary                                               - Charis Sii

Treasurer                                              - Ming Yi Neo

Publicity Representative               - Su Min Lai

Social Media Representative       - Matthew Yii

1st Year Representative                  - Gan Jia Hui, Parissa Robinson

2nd Year Representative                - Carolyn Chan, Calum Stewart

3rd Year Representative                 - Laura Tan

4th Year Representative                 - Vee Nie Tan, Qing Ling Khaw

5th Year Representative                 - Rachel Allan